Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Comunei BUDA

Judetul Buzau

SECRETAR

Medi NISTOR - Secretarul Comunei Buda

Nume:    NISTOR

Prenume:    Medi

Data naşterii:

Locul naşterii:

Activitate profesională:

Stare civilă:

Telefon:

Fax:

E-mail:

ATRIBUŢIILE SECRETARULUI

- avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului si hotararile consiliului local;
participa la sedintele consiliului local;
- asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si
primar, precum si intre acestia si prefect;
organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului;
- asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a hotararilor de consiliu si a dispozitiilor primarului in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
- asigura procedurile de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local si redacteaza hotararile consiliului local;
- pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local si comisiilor de specialitate ale acestuia;
- acorda sprijin la redactarea proiectelor de hotarari;
- semneaza, impreuna cu presedintele de sedinta, procesul verbal;
- la inceputul fiecarei sedinte, supune spre aprobare procesul verbal al sedintei anterioare;
- intocmeste un dosar special pentru fiecare sedinta de consiliu care va fi numerotat, semnat si sigilat impreuna cu presedintele de sedinta, dupa aprobarea procesului verbal;
- in termen de 3 zile de la terminarea sedintei, secretarul afiseaza la sediul primariei si, dupa caz, pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale, o copie a procesului verbal al sedintei;
- contrasemneaza, pentru legalitate, hotararile consiliului local;
- comunica hotararile consiliului local primarului si prefectului de indata, dar nu mai traziu de 10 zile lucratoare de la data adoptarii;
- comunica dispozitiile primarului prefectului judetului, in termen de cel mult 5 zile de la semnarea lor;
- inregistreaza comunicarile intr-un registru special destinat acestui scop;
- aduce la cunostinta publica hotararile cu carcater normativ, in termen de 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect;
- indeplineste atributii de stare civila;
- pune la dispozitia consilierilor, la cererea acestora, in termen de cel mult 20 de zile, informatiile necesare in vederea indeplinirii mandatului de catre primar;
- sesizeaza instanta de contencios administrativ in caz de dizolvare de drept a consiliului local, conform art. 55 alin. (1) din L 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- rezolva problemele curente ale comunei potrivit competentelor si atributiile ce ii revin, pana la constituirea consiliului local, in caz de dizolvare, in absenta primarului, conform art. 55, alin. (8);
- primeste de la cetateni proiecte de hotarare initiate de catre acestia si le aduce la cunostinta publica; pune la dispozitia initiatorilor formulare pentru lista de sustinatori a proiectului de hotarare respectiv;
- verifica proiectele de hotarare initiate de cetateni, urmand procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local;
- face publice rapoartele anuale de activitate ale consilierilor locali si viceprimarului;
- indeplineste atributiile prevazute de legile nr. 18/1991 a fondului funciar, republicata, Legii nr. 169/1997, Legii nr. 1/2000, Legii nr. 247/2005 - alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local si primar.

 

- indeplineste si alte atributii date de primar sau de consiliul local.