Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Comunei BUDA

Judetul Buzau

SECRETAR

Medi NISTOR - Secretarul Comunei Buda

 

Nume:     NISTOR

Prenume: MEDI

Telefon:   0238775345/0338407969

Fax:         0238775345/0338407969

Email :      Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

ATRIBUŢIILE SECRETARULUI :

 

- avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului si hotararile consiliului local;participa la sedintele consiliului local;

- asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, precum si intre acestia si prefect;

-  organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului;

- asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a hotararilor de consiliu si a dispozitiilor primarului in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

- asigura procedurile de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local si redacteaza hotararile consiliului local;

- pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local si comisiilor de specialitate ale acestuia;

- acorda sprijin la redactarea proiectelor de hotarari;

- semneaza, impreuna cu presedintele de sedinta, procesul verbal;

- la inceputul fiecarei sedinte, supune spre aprobare procesul verbal al sedintei anterioare;

- intocmeste un dosar special pentru fiecare sedinta de consiliu care va fi numerotat, semnat si sigilat impreuna cu presedintele de sedinta, dupa aprobarea procesului verbal;

- in termen de 3 zile de la terminarea sedintei, secretarul afiseaza la sediul primariei si, dupa caz, pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale, o copie a procesului verbal al sedintei;

- contrasemneaza, pentru legalitate, hotararile consiliului local;

- comunica hotararile consiliului local primarului si prefectului de indata, dar nu mai traziu de 10 zile lucratoare de la data adoptarii;

- comunica dispozitiile primarului prefectului judetului, in termen de cel mult 5 zile de la semnarea lor;

- inregistreaza comunicarile intr-un registru special destinat acestui scop;

- aduce la cunostinta publica hotararile cu carcater normativ, in termen de 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect;

- indeplineste atributii de stare civila;

- pune la dispozitia consilierilor, la cererea acestora, in termen de cel mult 20 de zile, informatiile necesare in vederea indeplinirii mandatului de catre primar;

- sesizeaza instanta de contencios administrativ in caz de dizolvare de drept a consiliului local, conform art. 55 alin. (1) din L 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- rezolva problemele curente ale comunei potrivit competentelor si atributiile ce ii revin, pana la constituirea consiliului local, in caz de dizolvare, in absenta primarului, conform art. 55, alin. (8);

- primeste de la cetateni proiecte de hotarare initiate de catre acestia si le aduce la cunostinta publica; pune la dispozitia initiatorilor formulare pentru lista de sustinatori a proiectului de hotarare respectiv;

- verifica proiectele de hotarare initiate de cetateni, urmand procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local;

- face publice rapoartele anuale de activitate ale consilierilor locali si viceprimarului;

- indeplineste atributiile prevazute de legile nr. 18/1991 a fondului funciar, republicata, Legii nr. 169/1997, Legii nr. 1/2000, Legii nr. 247/2005 - alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local si primar.

- indeplineste si alte atributii date de primar sau de consiliul local.