Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Comunei BUDA

Judetul Buzau

H.C.L. - 2021

HOTARARE nr. 40/27.12.2021 - privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2022-2023 la nivelul Comunei Buda, judetul Buzau

HOTARARE nr. 39/27.12.2021 - privind rectificarea nr.3 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021

HOTARARE nr. 38/16.12.2021 - privind rectificarea nr.2 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021

HOTARARE nr. 37/16.12.2021 - privind alocarea din bugetul local a sumei de 25000 mii lei, necesara cu ocazia serbarii pomului de Craciun la nivelul Comunei Buda, judetul Buzau

HOTARARE nr. 36/16.12.2021 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022

HOTARARE nr. 35/13.12.2021 - pentru participarea Comunei Buda la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public si pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul "Modernizarea sistemului de iluminat public stradal", in comuna Buda, judetul Buzau

HOTARARE nr. 34/25.11.2021 - privind actualizarea inventarului bunurilor imobile care alcatuiesc domeniul privat al U.A.T Comuna Buda judetul Buzau, aprobat prin H.C.L nr.14/19.08.2006

HOTARARE nr. 33/26.11.2021 - privind aprobarea incheierii Actului Aditional nr.1 la Contractul de inchiriere nr.6523/26.11.2019 cu domnul ROSU IONUT-DANIEL

HOTARARE nr. 32/28.10.2021 - privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general pentru obiectivul de investitii "Modernizare strazi comunale in Comuna Buda, Judetul Buzau" pentru finantarea acestuia in cadrul Programului National de Investitii Anghel Saligny

HOTARARE nr. 31/28.10.2021 - privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general pentru obiectivul de investitii "Modernizare drumuri de interes local in Comuna Buda, Judetul Buzau" pentru finantarea acestuia in cadrul Programului National de Investitii Anghel Saligny

HOTARARE nr. 30/28.10.2021 - privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general pentru obiectivul de investitii "Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare in satele Danulesti si Toropalesti peste albia raului Ramnicu Sarat, Comuna Buda, Judetul Buzau" pentru finantarea acestuia in cadrul Programului National de Investitii

HOTARARE nr. 29/28.10.2021 - privind desemnarea unui consilier din cadrul Consiliului Buda ca membru in Comisia de evaluare a probei de interviu pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiei de Director al Scolii Gimnaziale Buda

HOTARARE nr. 28/28.10.2021 - privind acordarea de inlesniri la plata a majorarilor de intarziere datorate bugetului local al Comunei Buda de catre persoanele fizice

HOTARARE nr. 27/28.09.2021 - privind rectificarea nr.1 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021

HOTARARE nr. 26/28.09.2021 - privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism 

HOTARARE nr. 25/24.09.2021 - privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii "Modernizare si dotare dispensar uman in comuna Buda, judetul Buzau"

HOTARARE nr. 24/24.09.2021 - privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii "Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare in satul Mucesti-Danulesti, comuna Buda, judetul Buzau 

HOTARARE nr. 23/31.08.2021 - privind aprobarea infiintarii unei rampe pentru depozitarea deseurilor rezultate din constructii si demolari

HOTARARE nr. 22/31.08.2021 - privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico-economic si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii "Extindere si dotare Scoala Gimnaziala cu clasele I - VIII, sat Buda, Comuna Buda, judetul Buzau

HOTARARE nr. 21/29.07.2021 - privind aprobarea cuantumului minim al burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, care se acorda in anul scolar 2020 -2021

HOTARARE nr. 20/29.07.2021 - privind aprobarea "Planului anual de asistenta medicala comunitara anul 2021" de la nivelul comunei Buda, judetul Buzau

HOTARARE nr. 19/29.07.2021 - privind aprobarea actualizarii " Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului " comunei Buda, judetul Buzau

HOTARARE nr. 18/29.07.2021 - pentru aprobarea participarii unitatii administrativ teritoriale comuna Buda in calitate de asociat - membru fondator la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara " Investitii Teritoriale Integrate Tinutul Buzaului, Prahovei si Vrancei "

HOTARARE nr. 17/24.06.2021 - privind aprobarea Protocolului de colaborarea dintre Primaria Buda si Cabinet Medicina de Familie Gavrila Florescu Dragos in vederea asigurarii unor servicii sociale si medicale integrate in vederea imbunatatirii starii de sanatate a unor grupe vulnerabile

HOTARARE nr. 16/27.05.2021 - privind aprobarea suplimentarii Organigramei si Statului de functii din cadrul UAT Comuna Buda, judetul Buzau, cu 10 posturi contractuale de asistenti personali

HOTARARE nr. 15/22.04.2021 - privind stabilirea salariilor de baza la „Gradatiei O" pentru persoanele angajate in Cabinetul Primarului si Cabinetul Viceprimarului din cadrul Primariei Comunei Buda, judetul Buzau, incepand cu anul 2021

HOTARARE nr. 14/22.04.2021 - privind aprobarea amplasamentelor pentru statile publice aflate pe raza comunei Buda, judetul Buzau, pentru cursele regulate de transport persoane

HOTARARE nr. 13/22.04.2021 - privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli si al activitatilor autofinantate pe anul 2021

HOTARARE nr. 12/22.04.2021 - privind aprobarea " Programului de achizitii publice pe anul 2021 "al Consiliului local Buda,judetul Buzau

HOTARARE nr. 11/22.04.2021 - privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022

HOTARARE nr. 10/31.03.2021 - privind neasumarea responsabilitatii UAT comunea Buda , a organizarn s1 derularii procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor - cadru pentru  achizitia produselor si a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023

HOTARARE nr. 9/31.03.2021 - privind aprobarea concesionarii suprafetei de teren de 2095 mp, situata in intravilanul satului Spidele, comuna Buda, judetul Buzau

HOTARARE nr. 8/31.03.2021 + ANEXE, Caiet SARCINI -  privind aprobarea aprobarea concesionarii suprafetei de teren de 725 mp, situat în intravilanul catun Fundul Budei ,sat Buda ,comuna Buda ,judetul Buzau

HOTARARE nr. 7/25.02.2021 - privind utilizarea excedentului bugetar

HOTARARE nr. 6/25.02.2021 - privind modificarea pozitiei nr.108 la inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Buda, judetul Buzau

HOTARARE nr. 5/25.02.2021 - privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.12.2020

HOTARARE nr. 4/25.02.2021 - privind casarea unor mijloace fixe si a unor obiecte de inventar aflate in inventarul apartinand Consiliului Local al comunei Buda

HOTARARE nr. 3/25.02.2021 - privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,PROGAZ BUZAU 2020", la care orasul/comuna este membru asociat

HOTARARE nr. 2/28.01.2021 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii "Prima infiintare sistem de canalizare ape uzate si statie de epurare si prima infiintare retea de alimentare cu apa,(captare subterana ,depozitare,tratare imprejmuire si spatii tehnice comuna Buda, judetul Buzau "

HOTARARE nr. 1/28.01.2021 - pentru aprobarea "planului de lucrari de interes local"pentru anul 2021 in vederea repartizarii orelor de munca persoanelor benefeciare de ajutor social