Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Comunei BUDA

Judetul Buzau

H.C.L. - 2023

HOTARARE nr. 47/28.12.2023 - privind aprobarea prelungirii prin act aditional a Contractului de salubrizare nr.5929/29.05.2023 cu societatea S.C. RER SUD S.A. pana la data de 30.04.2024

HOTARARE nr. 46/27.12.2023 - privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2024 - 2025 la nivelul com. Buda, jud. Buzau

HOTARARE nr. 45/28.12.2023 - privind rectificarea nr.6 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023

HOTARARE nr. 44/28.12.2023 - privind aprobarea initierii demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al Comunei Buda si a Regulamentului Local de Urbanism aferent si prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al Comunei Buda si Regulamentului Local de Urbanism aferent aprobat prin H.C.L nr.22/1999

HOTARARE nr. 43/28.12.2023 - privind stabilirea cuantumului ajutorului de deces acordat persoanelor beneficiare de venit minim garantat la nivelul comunei Buda, judetul Buzau

HOTARARE nr. 42/14.12.2023 - privind alocarea din bugetul local a sumei de 25000 necesara pentru cadourile a 308 elevi din cadrul Scolii Gimnaziale Buda, cu ocazia serbarii pomului de Craciun

HOTARARE nr. 41/14.12.2023 - privind rectificarea nr.5 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023

HOTARARE nr. 40/29.11.2023 - pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului UAT Comuna Buda in Adunarea Generala a Asociatiei de dezvoltare intercomunitara " Eco Buzau 2009"

HOTARARE nr. 39/29.11.2023 - privind rectificarea nr.3 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023

HOTARARE nr. 38/29.11.2023 - privind aprobarea Organigramei si Statului de functii din cadrul UAT Comuna Buda, judetul Buzau, incepand cu data de 1 noiembrie 2023

HOTARARE nr. 37/26.10.2023 - privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre Unitatea Administrativ Tertoriala Judetul Buzau si Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Buda

HOTARARE nr. 36/26.10.2023 - privind aprobarea executiei bugetare a UAT Comuna Buda la semestrul I

HOTARARE nr. 35/13.10.2023 - privind stabilirea spatiului necesar pentru a oferi populatiei posibilitatea de a se debarasa, fara plata, de deseuri de hartie si carton, sticla, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deseuri voluminoase, inclusiv saltele si mobila 

HOTARARE nr. 34/28.09.2023 - privind rectificarea nr.3 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023

HOTARARE nr. 33/12.09.2023 - privind aprobarea Protocolului de colaborare - dotare echipamente - proiect HUB DE SERVICE MMSS-SII MMSS, cod MySmis 130963

HOTARARE nr. 32/31.08.2023 - privind neasumarea responsanilitatii UAT Comuna Buda, a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acrodurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2023 - 2029

HOTARARE nr. 31/27.07.2023 - privind rectificarea nr.2 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023

HOTARARE nr. 30/29.05.2023 - privind aprobarea incheierii Contractului de delegare a serviciului de salubrizare de pe raza UAT Buda, judetul Buzau , cu operatorul de salubrizare SC RER SUD SA

HOTARARE nr. 29/25.05.2023 - pentru aprobarea preluarii in domeniul privat al comunei Buda, judetul Buzau, a imobilului cladire si teren in suprafata de 525 mp detinut de Agentia Domeniului Statului 

HOTARARE nr. 28/25.05.2023 - pentru aprobarea participarii unitatii administrativ teritoriale Comuna Buda in proiectul " Dotarea cu microbuze scoalre verzi ( electrice ) pentru unitati de invatamant preuniversitar din judetul Buzau in cadrul PNRR"

HOTARARE nr. 27/25.05.2023 - privind aprobarea incheierii Actului Aditional la Contractul de prestari sevicii de ridicare, transport si depozitare a deseurilor menajere de catre S.C. RER ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru luna MAI 2023

HOTARARE nr. 26/25.05.2023 - privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Primaria Buda si Cabinetul Medicina de Familie Gavrila Florescu Dragos in vederea derularii unor activitati si programe de sanatate in scopul cresterii accesibilitatii populatiei la serviciile medicale si medico - sociale de calitate

HOTARARE nr. 25/25.05.2023 - privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli ale UAT Comuna Buda, judetul Buzau, pentru consumul de carburant si pentru cheltuielile de protocol

HOTARARE nr. 24/25.05.2023 - privind aprobarea contului anual de executie al UAT Buda si a situatiilor financiare pe anul 2022

HOTARARE nr. 23/28.04.2023 - privind aprobarea incheierii Actului Aditional la contractul de prestari servicii de ridicare, transport si depozitare a deseurilor menajere de catre SC RER ECOLOGIC SERVICE BUZAU S.A. pentru luna Aprilie 2023

HOTARARE nr. 22/27.04.2023 - privind aprobarea stabilirii unor taxe speciale locale prentu colectarea ciupercilor de padure si plantelor medicinale, aplicabile incepand cu data de 01.05.2023 la nivelul comunei Buda, judetul Buzau

HOTARARE nr. 21/27.04.2023 - privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024

HOTARARE nr. 20/27.04.2023 - privind rectificarea nr.1 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023

HOTARARE nr. 19/27.04.2023 - pentru modificarea si completarea HCL nr.36/24.11.2022 privind infiintarea Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan al comunei Buda, judetul Buzau

HOTARARE nr. 18/30.03.2023 - privind actualizarea HCL nr.5/2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalului contractual din cadrul Primariei Comunei Buda, judetul Buzau

HOTARARE nr. 17/30.03.2023 - pentru revocarea HCL nr.13/06.03.2023

HOTARARE nr. 16/30.03.2023 - pentru aprobarea promovarii proiectului " Renovarea/modernizarea a 3 biblioteci locale pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competentelor digitale si dotarea cu echipament IT a 26 de biblioteci locale din judetul Buzau" in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta

HOTARARE nr. 15/30.03.2023 - privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurilor in care persoanele care au savarsit infractiuni, sau persoanele care au fost sanctionate contraventional si care vor presta munca nerenumerata in folosul comunitatii, ca obligatie stabilita de catre instanta de judecata

HOTARARE nr. 14/30.03.2023 - privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei pentru evaluarea performantelor profesionale ale secretarului general al comunei Buda, judetul Buzau

HOTARARE nr. 13/06.03.2023 - pentru aprobarea promovarii proiectului " Renovarea/modernizarea a 3 biblioteci locale pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competentelor digitale si dotarea cu echipamente IT a 24 de biblioteci locale din judetul Buzau " in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta"

HOTARARE nr. 12/06.03.2023 - privind emiterea avizului Consiliului Local Buda pentru prestarea de activitati de pompe funebre si similare de catre SC CRISTINA & OVIDIU EVR S.R.L

HOTARARE nr. 11/06.03.2023 - privind participarea Comunei Buda, judetul Buzau la constituirea parteneriatului privind elaborarea, depunerea spre selectie si implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL) 2023 - 2027 a Grupului de Actiune Locala Valea Ramnicului, finantata prin Planul National Strategic 2023 - 2027

HOTARARE nr. 10/23.02.2023 - pentru aprobarea dizolvarii, lichidarii si radierii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "PROGAZ BUZAU 2020"

HOTARARE nr. 9/23.02.2023 - privind casarea unor mijloace fixe si a unor obiecte de inventar aflate in inventarul apartinand Consiliului Local al comunei Buda

HOTARARE nr. 8/02.02.2023 - privind aprobarea incheierii actului aditional la contractul de prestari servicii de ridicare, transport si depozitare a deseurilor menajere de catre SC RER SUD SA BUZAU pentru perioada Februarie - Martie 2023

HOTARARE nr. 7/31.01.2023 - privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli si al activitatilor autofinantate pe anul 2023

HOTARARE nr. 6/31.01.2023 - privind aprobarea "Programului de achizitii publice pe anul 2023" al Consiliul local Buda, judetul Buzau

HOTARARE nr. 5/31.01.2023 - privind utilizarea excedentului bugetului local in cuantum de 750.900 lei

HOTARARE nr. 4/26.01.2023 - pentru aprobarea "planului de interes local" pentru anul 2023 in vederea repartizarii orelor de munca persoanelor de ajutor social 

HOTARARE nr. 3/26.01.2023 - privind aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate in 2023

HOTARARE nr. 2/26.01.2023 - privind aprobarea Strategiei locale pentru prevenirea si combaterea fenomenului violentei domestice pe anul 2023

HOTARARE nr. 1/06.01.2023 - privind aprobarea acoperirii din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare aferent anului 2022 in suma de 944.961,95 lei