Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Comunei BUDA

Judetul Buzau

H.C.L. - 2021

 -  HOTARARE nr. 1/28.01.2021 - pentru aprobarea "planului de lucrari de interes local"pentru anul 2021 in vederea repartizarii orelor de munca persoanelor benefeciare de ajutor social

 -  HOTARARE nr. 2/28.01.2021 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii "Prima infiintare sistem de canalizare ape uzate si statie de epurare si prima infiintare retea de alimentare cu apa,(captare subterana ,depozitare,tratare imprejmuire si spatii tehnice comuna Buda, judetul Buzau "

 -  HOTARARE nr. 3/25.02.2021 - privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,PROGAZ BUZAU 2020", la care orasul/comuna este membru asociat

 -  HOTARARE nr. 4/25.02.2021 - privind casarea unor mijloace fixe si a unor obiecte de inventar aflate in inventarul apartinand Consiliului Local al comunei Buda

 -  HOTARARE nr. 5/25.02.2021 - privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.12.2020

 -  HOTARARE nr. 6/25.02.2021 - privind modificarea pozitiei nr.108 la inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Buda, judetul Buzau

 -  HOTARARE nr. 7/25.02.2021 - privind utilizarea excedentului bugetar

 -  HOTARARE nr. 8/31.03.2021 + ANEXE, Caiet SARCINI -  privind aprobarea aprobarea concesionarii suprafetei de teren de 725 mp, situat în intravilanul catun Fundul Budei ,sat Buda ,comuna Buda ,judetul Buzau

 -  HOTARARE nr. 9/31.03.2021 - privind aprobarea concesionarii suprafetei de teren de 2095 mp, situata in intravilanul satului Spidele, comuna Buda, judetul Buzau

 -  HOTARARE nr. 10/31.03.2021 - privind neasumarea responsabilitatii UAT comunea Buda , a organizarn s1 derularii procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor - cadru pentru  achizitia produselor si a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023

 -  HOTARARE nr. 11/22.04.2021 - privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022

 -  HOTARARE nr. 12/22.04.2021 - privind aprobarea " Programului de achizitii publice pe anul 2021 "al Consiliului local Buda,judetul Buzau

 -  HOTARARE nr. 13/22.04.2021 - privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli si al activitatilor autofinantate pe anul 2021

 -  HOTARARE nr. 14/22.04.2021 - privind aprobarea amplasamentelor pentru statile publice aflate pe raza comunei Buda, judetul Buzau, pentru cursele regulate de transport persoane

 -  HOTARARE nr. 15/22.04.2021 - privind stabilirea salariilor de baza la „Gradatiei O" pentru persoanele angajate in Cabinetul Primarului si Cabinetul Viceprimarului din cadrul Primariei Comunei Buda, judetul Buzau, incepand cu anul 2021

 -  HOTARARE nr. 16/27.05.2021 - privind aprobarea suplimentarii Organigramei si Statului de functii din cadrul UAT Comuna Buda, judetul Buzau, cu 10 posturi contractuale de asistenti personali

 -  HOTARARE nr. 17/24.06.2021 - privind aprobarea Protocolului de colaborarea dintre Primaria Buda si Cabinet Medicina de Familie Gavrila Florescu Dragos in vederea asigurarii unor servicii sociale si medicale integrate in vederea imbunatatirii starii de sanatate a unor grupe vulnerabile

 -  HOTARARE nr. 18/29.07.2021 - pentru aprobarea participarii unitatii administrativ teritoriale comuna Buda in calitate de asociat - membru fondator la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara " Investitii Teritoriale Integrate Tinutul Buzaului, Prahovei si Vrancei "

 -  HOTARARE nr. 19/29.07.2021 - privind aprobarea actualizarii " Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului " comunei Buda, judetul Buzau

 -  HOTARARE nr. 20/29.07.2021 - privind aprobarea "Planului anual de asistenta medicala comunitara anul 2021" de la nivelul comunei Buda, judetul Buzau

 -  HOTARARE nr. 21/29.07.2021 - privind aprobarea cuantumului minim al burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, care se acorda in anul scolar 2020 -2021