Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Comunei BUDA

Judetul Buzau

ANUNT - PRECIZĂRI REFERITOARE LA DECLARAREA FOSELOR SEPTICE CONFORM HG NR. 714 DIN 2022

Primăria comunei Buda vă aduce la cunoștință faptul că prin apariția H.G. nr. 714/2022 s-a stabilit obligativitatea ca autorităţile publice locale să înfiinţeze şi să întreţină un registru de evidenţă a sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate dintr-o unitate administrativ-teritorială.
Astfel persoanele fizice şi juridice au obligatia de a declara la Primărie sistemele individuale autorizate pentru colectarea şi epurarea apelor uzate.
Drept urmare, atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice care au pe proprietăţi astfel de sisteme individuale autorizate pentru colectarea şi epurarea apelor uzate (bazine de colectare, cum sunt fosele septice, toaletele cu bazine etc.), trebuie să depună, la Primăria comunei Buda, o cerere/declaraţie până la data de 31 octombrie 2022.
Formularul tipizat se gaseste la sediul primariei sau poate fi descarcat de AICI.....
Precizăm că legislaţia prevede amenzi între 5000 lei şi 10000 lei în cazul în care nu se va depune această declaraţie.
PRECIZĂRI DIN HOTĂRÂREA nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate
 - Construcţia sistemelor individuale adecvate trebuie să se realizeze astfel încât să se prevină poluarea mediului şi să se asigure protejarea sănătăţii umane. Aceste sisteme pot include instalaţii prefabricate standardizate şi/sau construcţii.
 - Instalaţiile standardizate de tip bazine vidanjabile etanşe pentru stocarea apelor uzate/epurarea apelor uzate trebuie să respecte standardele specifice în vigoare, respectiv SR EN 12566-1:2016 şi SR EN 12566-4:2016/SR EN 12566-3:2016, SR EN 12566-6:2016 şi SR EN 12566-7:2016.
- Pentru sistemele individuale adecvate de colectare a apelor uzate se va încheia un contract cu o firmă de vidanjare în vederea transportului apelor uzate la o staţie de epurare
- Pentru toate sistemele individuale adecvate este obligatorie eliminarea nămolului de epurare din instalaţie, printr-o firmă acreditată de vidanjare.
Obligaţia se aplică atât sistemelor existente în gospodării cât şi în cazul celor care urmează să fie construite.

Anunţ licitaţie pentru închirieri bunuri publice

Anunţ licitaţie pentru închirieri bunuri publice

 

 1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Primaria Comunei Buda , județul Buzau, cod fiscal: 3662444, telefon/fax:0238775345, e-mail persoană de contact Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 

Suprafata construita de  12,15 mp si  14 mp  teren-sopron - aferent PIETEI COMUNALE BUDA conform CF 20071 ,situata in satul Buda ,comuna Buda ,judetul Buzau.

Documentația a fost întocmită conform OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: 

Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

La cerere, de la sediul instituției, Compartimentul TAXE SI IMPOZITE LOCALE

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Se poate obține de la Compartimentul TAXE SI IMPOZITE LOCALE

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

 100 LEI /CAIET SARCINA

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:
07.06.2022, ora 12.00. 

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 
09.06.2022 ora 10:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Primaria Comunei Buda , județul Buzau, cod fiscal: 3662444

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

Se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior 

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

10.06.2022 ora 10:00, Primaria Comunei Buda , județul Buzau 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:  

7. Data publicarii anunţului de licitaţie pe site-ul Primariei comunei Buda ,judetul Buzau : 27.05.2022

ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL - MANAGER PROIECTE

Pentru mai multe detalii acceseaza AICI

Bibliografie AICI

 

Pe data de 05.09.2022 ,ora 10.00, la sediul Primariei comunei Buda, judetul Buzau se organizeaza concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de MANAGER PROIECTE in cadrul compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Evidenta funciara si Proiecte din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei BUDA

Conditii de ocupare a functiei contractuale de MANAGER PROIECTE :

1. este cetatean roman cu domiciliul in Romania;
2. cunoaste limba romana scris si vorbit;
3. are capacitate deplina de exercitiu;
4. indeplineste conditiile de studii si vechime , respective are studii universitare de licenta absolvite cu diploma in stiinte economice si minim 3 ani vechime in specialitatea studiilor ;
5. nu a fost condamnat pentru infractiuni contra umanitatii ,contra statului sau contra autoritatii ,infractiuni de coruptie sau serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei ,infractiuni de la.ls ori a unor infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei.

Cei interesati sunt rugati sa depuna la sediul Primariei Comunei Buda in termen de 20 de zile de la publicarea pe site-ul institutiei si site-ul ANFP , un dosar de inscriere continand actele din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile prevazute mai sus.

Nr. telefon relatii 0238775345