Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Comunei BUDA

Judetul Buzau

Anunt Concesiune - 05 iulie 2021

  1.  Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Buda, Strada Principala, nr.640, Comuna Buda, judeţul Buzau, telefon 0238775345, fax 0238775345, email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Imobil teren in suprafaţă de 2095 mp situat in satul Spidele, comuna Buda , judeţul Buzău si figurează conform H.G.R. nr. 1348/2001, Anexa nr.18, nr.crt. 210 , aparţinând domeniului public al comunei Buda , înscris în Cartea Funciară a U.A.T. Buda cu număr cadastral 20463. Imobil teren in suprafaţă de 725 mp situat in cătunul Fundul Budei ,satul Buda, comuna Buda ,judetul Buzau si figurează conform H.G.R. nr. 1348/2001, Anexa nr.18, nr.crt. 204, aparţinând domeniului public al comunei Buda , înscris în Cartea Funciară a U.A.T. Buda cu număr cadastral 20461. Concesionarea se face conform O.U.G. nr.57/2019 si conform Hotarărilor Consiliului local Buda nr.8 si nr.9 din 31.03.2021.
  3. Informații privind documentația de atribuire:

                3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentaţia de atribuire poate fi achiziţionată de la sediul Primarii comunei Buda,in baza unei cereri

                3.2. Denumirea şi adresa serviciului / compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Primaria comunei Buda, Registratura, localitatea Buda , str, Trandafirilor nr.640 ,judeţul Buzău.

                3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 100 lei.Preţul in numerar se achită la caseria instituţiei.

                3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 19/07/2021

  1.  Informaţii privind ofertele:

                4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 27/07/2021

                4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria comunei Buda ,judeţul Buzau, str. Trandafirilor nr. 640 .

                4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un exemplar.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 28/07/2021, Biblioteca Comunala Buda, Sat Buda, nr. 642, Comuna Buda, judeţul Buzau
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secţia de contencios administrativ a Tribunalului Buzău ,Str.ARHITECT PETRE ANTONESCU, Nr.4, judeţul Buzău tel/Fax 0238717960/0238717959 , e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
  3. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 05/07/2021.