Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Comunei BUDA

Judetul Buzau

Anunt achizitie directa investitia " Modernizare sistemului de iluminat public stradal in comuna Buda judetul Buzau"

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Lucrari

Denumirea achizitie: Executie lucrari pentru obiectivul „ MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA BUDA, JUDETUL BUZAU

CPV:  45316000-5 Lucrari de instalare de sisteme de iluminare si de semnalizare (Rev.2) 

 

Descrierea contractului: Executie lucrari pentru obiectivul „ MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA BUDA, JUDETUL BUZAU

Valoarea estimata fara TVA: 879.270,80 lei

Conditii contract: Durata contractului: 6 luni. La aceasta perioada se adauga perioada de garantie tehnica a lucrarilor de 36 luni, ce incepe de la receptia la terminarea lucrarilor.

Garantie aparate iluminat min. 60 luni.

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA. Garantia se va constitui în conformitate cu art. 40 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Conditii participare:  

Operatorii economici interesati vor solicita formularele si documentatia tehnica necesara in vederea intocmirii ofertei, direct la sediul Primariei Comunei Buda sau la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Ulterior, in baza documentatiei transmisa de AC, acestia vor intocmi si transmite direct la Registratura Primariei Comunei Buda sau pe adresa de email oferta care va cuprinde:

- Certificatul constatator emis de ONRC;

- Declarația privind neincadrarea in situatiile prev. de art. 59-60 din Legea nr. 98/2016.

Persoanele cu funcţii de decizie, conducătorul autorităţii contractante, membrii organelor  decizionale ale autorităţii contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum şi persoanele din cadrul autorităţii contractante ce pot influenţa conţinutul documentelor achiziţiei şi /sau desfăşurarea procedurii de atribuire, sunt precizate in anunt.

Tudose Ion – Primar; Batae Costel – Viceprimar; Dragulin Elena – Contabil; Dragulin Victor – responsabil achiziții; Minzala Marias – Consilier Local; Doru Ispas – Consilier local; Butnarus Nina – Consilier local; Negoita Gheorghe – Consilier local; Lupu Marian – Consilier local Durlea Nicusor – Consilier local, Expeti cooptati: Băsu Iulian

-  Declarații privind neincadrarea in situatiile prev. de art. 164, 165 si 167 din Legea     98/2016.

 • Ofertantul trebuie să fi executat lucrări similare în ultimii 5 ani, raportați la data-limită de depunere a ofertelor, în valoare cumulată de cel puțin 870.000 lei, fără TVA. Se acceptă însumarea valorilor aferente lucrărilor executate în cadrul a maximum 2 contracte. Se va prezenta in vederea demonstrarii cerintei documente din care sa reiasă urmatoarele informații: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează obiectul lucrării), perioada (inclusiv data încheierii contractului) și locul execuției lucrarilor (ca exemplu: contract, procesul-verbal de recepție finală / procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor / proces verbal de recepție pe obiect, întocmite în condițiile actelor normative care reglementează recepția lucrărilor, care să ateste faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu sau altele)

Propunere tehnica va contine:

 1. 1. Prezentarea modului de realizare a lucrărilor (planul propus) care va descrie :
 2. a) resurse (personal și instalații/echipamente) disponibile pentru realizarea contractului.

Prezentarea modalității de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 și a altor legi incidente.

 1. b) graficul de executie pe luni, la nivel de categorie de lucrari, care sa ilustreze succesiunea tehnologica de realizare a lucrarilor, ordinea si derularea în timp a activitatilor pe care ofertantul propune sa le îndeplineasca pentru realizarea lucrarilor, alaturi de termenele intermediare considerate semnificative de catre ofertant.

Nerespectarea prevederilor de mai sus va duce la declararea ofertei ca neconforma.

 1. 2. Ofertantul (ofertant unic, asociați, subcontractanți) vor prezenta o declarație pe proprie răspundere a ofertantului din care să rezulte faptul că, la elaborarea ofertei, ofertantul a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări. care sunt în vigoare în România, precum și că le va respecta în vederea implementării contractului.

Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de muncă și protecția muncii, securității și sănătății în muncă, se pot obține de la Inspecția Muncii sau pe site-ul http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.

Propunerea financiară va cuprinde următoarele:

 1. formularul de ofertă - lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract;
 2. centralizatorul cu lucrările executate de asociați, subcontractanți, daca este cazul;
 3. centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);
 4. centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);
 5. listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3);
 1. listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice (formularul F4);
 2. fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice (formularul F5);

Formularele F1-F5, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării.

 

Valabilitate oferta: 120 zile.

 

Ajustarea pretului contractului

Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda:

In vederea ajustarii valorii solicitarii de plata, se va utiliza urmatoarea formula de

calcul, conform prevederilor OUG nr.47/2022 art 3, alin 4:

Va = Vo x [(1 - p - a) x ICCn/ICCdata referinţă + (p+a)],

unde:

- Va reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată,

- Vo reprezintă valoarea solicitării de plată conform preţurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului/ acordului - cadru,

-a reprezintă valoarea procentuală a plăţii în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit şi nerestituit/nejustificat şi preţul contractului,

- p reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric şi preţul contractului,

-ICCn reprezintă indicele de cost în construcţii total aferent lunii solicitării de plată, iar

- ICCdata referinţă reprezintă indicele de cost în construcţii total aferent lunii anterioare datei - limită de depunere a ofertei, conform documentaţiei de atribuire sau documentelor aferente realizării achiziţiei directe.

 

Criterii adjudecare:

PRETUL CEL MAI SCAZUT.

Termen limita primire oferte: 

21 august 2023 ora 12:00

Informatii suplimentare: 

 Ofertele care nu respecta cerintele minime impuse de catre autoritatea contractanta NU vor fi luate in considerare.

Achizitia se va efectua in SEAP prin catalogul electronic in urma unei comunicari catre ofertantul clasat pe primul loc.

Ofertantii interesati pot transmite solicitari de clarificari cu privire la documentele achizitiei intr-un termen de pana la 1 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

 

!!! Caiet de sarcini - descarca AICI...

!!! Fomulare de participare - descarca AICI....